Procedury funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w czasie epidemii

14Wrz

Procedury funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w czasie epidemii

Procedury funkcjonowania

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Wodzisławiu Śląskim

w czasie epidemii

 

§ 1

 

Organizacja szkoleń w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zwanym dalej ośrodkiem.

 

 1. W ośrodku mogą przebywać uczestnicy szkoleń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Nie mogą przebywać nauczyciele, których domownicy przebywają na kwarantannie lub izolacji.
 2. Przy wejściu do  budynku ośrodka zamieszczono  informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku ośrodka   umożliwia się  skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Uczestnicy szkoleń  wchodzą do budynku ośrodka, zachowując zasady:
 1. dystans od kolejnego uczestnika 1,5 m,
 2. dystans od pracowników ośrodka min. 1,5 m,
 3. uczestnicy szkoleń powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Kontakt nauczycieli z konsultantami może być prowadzony z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, e-mail, itp.).
 2. Jeżeli uczestnik szkolenia wykazuje  objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie odizolowany od pozostałych osób w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i  niezwłocznie zostaną powiadomione odpowiednie służby.
 3.  W ośrodku obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, po każdym szkoleniu zostaną zdezynfekowane, a  podłoga  umyta detergentem lub zdezynfekowana.
 5. Sale szkoleniowe, korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy szkoleniowej, a w razie potrzeby także w czasie szkolenia.
 6. Podczas realizacji zajęć,  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 7. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami szkoleń  oraz nauczycielami – konsultantami prowadzącymi szkolenia.
 8. Zostały ustalone i upowszechnione zasady korzystania z Księgozbioru - godziny  pracy, uwzględniając konieczny okres  kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w księgozbiorze.- załącznik nr 2

 

§ 2

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

w Wodzisławiu Śląskim

 

 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Osoby wchodzące do ośrodka powinny dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos.
 3. Codziennie przeprowadzane są   prace porządkowe, ze szczególnym  uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal   szkoleniowych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników, stosując się do zaleceń  producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

 

§ 3

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

 

 

 1. Do pracy w ośrodku mogą przychodzić jedynie pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Nie mogą  przychodzić pracownicy, których  domownicy  przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W drodze do i z ośrodka pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni  powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Jeżeli pracownik ośrodka  wykazuje  objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować pracownika w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.
 4. Pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, którzy zaliczają się do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą korzystać z  rozwiązań minimalizujących ryzyko zakażenia.
 • Pracownicy ośrodka  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w ośrodku procedurami oraz z zastosowaniem się  się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie ośrodka zostanie ustalona  lista osób, które miały kontakt z zakażonym.
 1. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę prywatności i wykorzystania plików cookies